Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

Oppimisen tueksi:

Kokemuksia kentältä –osassa tutustutaan haastattelujen avulla käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin sekä tutkijoiden ja lainsäätäjän näkemyksiin. Mikäli haluat saada lisätietoa videoilla käsiteltävistä aiheista, haastateltuihin asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä.

 

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

40:14
60:00


Heteronormatiivisuus

Heteronormatiivisuus on käsite, jolla kuvaillaan, kuinka kaikkien ihmisten katsotaan olevan jaettavissa naisiin/tyttöihin tai miehiin/poikiin ja kuinka näiden ryhmien katsotaan eroavan suuresti toisistaan ja olevan jopa toistensa vastakohtia. Käsite tarkoittaa myös oletusta, että kaikki ovat heteroseksuaaleja. Alla olevassa tekstissä dosentti Jukka Lehtonen kytkee heteronormatiivisuuden käsitteen koulun arkeen ja siihen, millaisia odotuksia kouluissa esiintyy.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Lehtonen, Jukka. (2003, s. 237—247).
Luku: Heteronormatiiviset käytännöt (PDF).
Teoksessa: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset.
Nuorisotutkimusseura julkaisuja 31. Helsinki.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Tekstissä lasketaan kouluissa olevan kymmenen eri käytäntöä, jotka tulisi muuttaa. Mitä niistä pidät tärkeimpinä aloittaessasi työtä tasa-arvoisemman koulun puolesta?
  • Huomaatko, että itse ylläpitäisit jotain näistä kymmenestä käytännöstä? Onko olemassa muita käytäntöjä, jotka estävät tasa-arvon edistämistä? Mitä näille käytännöille voisi tehdä?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 22:00

Sukupuolien normit

Kouluympäristössä esiintyy useita sukupuoliin sekä sukupuolen ilmaisuun liittyviä normeja. Laajentaaksemme sukupuolen ilmaisun mahdollisuuksia tarvitaan lisää tietoa sekä opettajille että oppilaille. Sukupuoli- ja seksuaalisuusnormeja avataan tarkemmin Setan koulun monimuotoisuutta käsittelevässä materiaalissa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Seta. (2010, s. 5—8).
Luku: Näkymättömät säännöt (PDF).
Teoksessa: Moninaisuus mahtuu kouluun! Vinkkejä lhbti-sensitiiviseen opetukseen ja homotteluun puuttumiseen.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mitä ”suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen” voisi konkreettisesti tarkoittaa sinun opetuksessasi? 
  • Oletko huomannut sukupuoli- ja heteronormatiivista ajattelua itsessäsi tai kollegoissasi? Kerro konkreettinen esimerkki.

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

Seksuaalisen ja seksistisen kielenkäytön esille nostaminen koulussa

Seuraavalla videolla esitetään, miten sukupuoli ja seksuaalisuus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja miten käytännössä on mahdotonta käsitellä tasa-arvoa käsittelemättä seksuaalisuutta. Video avaa keskustelua seksuaalisesta kielenkäytöstä kouluissa ja siitä, kuinka tasa-arvotyö pikemmin antaa työkaluja arkeen kuin kuormittaa sitä. Tässä juuri keskustelu on tärkeä osa työtä. Videolla käsitellään homofobian erilaisia ilmenemismuotoja, joita tulee tarkkailla koulun arjessa, ja sitä, kuinka homofobia on kytköksissä maskuliinisuuden luomiseen ja heteroseksuaalisuuteen. Lisäksi pohditaan, mikä on työn perimmäinen tavoite sekä mikä voisi olla syynä siihen, ettei tasa-arvon edistämiseksi työskennellä aktiivisemmin.

 

Kysymyksiä pohditettavaksi

  • Millä tavoin maskuliinisuutta ja heteroseksuaalisuutta ilmaistaan negatiivisen toiminnan kautta koulussanne?
  • Millä keinoin sinä puutut seksuaaliseen kielenkäyttöön koulun arjessa, ja koetko, että sinulla on tarpeeksi työkaluja siihen?

 

Videon kesto minuutteina 10:14

 

suomi
Chapter: 
ylös
478 users have voted.
Ylös ↑