Kielet

4. Miten me toteutamme tasa-arvoa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

233:24
20:00

Yhdessä vai erikseen?

Tasa-arvosuunnitelmaa ei tarvitse laatia erilliseksi asiakirjaksi, vaan tasa-arvotilanteen selvitys, toimenpiteet ja arvio voidaan liittää osaksi muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Hyvä malli tasa-arvosuunnitelman yhdistämisestä opetussuunnitteluun voisi olla esimerkiksi sellainen, että sukupuolten tasa-arvon edistämistä käsiteltäisiin paikallisessa opetussuunnitelmassa, jonka puitteissa koulut seuraisivat tasa-arvon toteutumista ja laatisivat konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Toimenpiteet voitaisiin kirjata koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Toimenpiteiden toteutuminen ja tulokset voitaisiin arvioida seuraavaa lukuvuosisuunnitelmaa valmisteltaessa.

Perusopetuksessa tasa-arvosuunnitelmien tulee olla laadittuina 1.1.2017 mennessä, samoin kuin uuden yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien. Uusien perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien tulee olla laadittuina 1.8.2016 alkavalle lukuvuodelle.

Jos oppilaitos on työnantaja ja sen palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, sen tulee laatia myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma.

 


Tasa-arvolain taustatietoa

Kun hallitus antaa lakiesityksen, se sisältää myös perustelut. Tämä koskee myös tasa-arvolain tarkistusta, jolla tasa-arvosuunnittelu laajennettiin koskevan myös perusopetusta. Perusteluista selviää myös, miten koulujen on ajateltu ymmärtävän ja soveltavan lakia arjessa.

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
(19/2014, s. 109-113). 2014. (sivusto).
Lue hallituksen esityksestä toisen kappaleen alusta "Koulutuksen järjestäjällä" kohtaan
"...mukaisia toimenpiteitä käsiteltäisiin vuosittain."

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Kirjoita yksinkertainen määrittely sille, mitä sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu tarkoittavat koulun työssä. Millaisia konkreettisia esimerkkejä olisi hyvä nimetä?
  • Kuinka voitte varmistaa, että koulun tasa-arvotyö noudattaa lain asetuksia?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 10:00

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyön suunnitelmallista ja tavoitteellista toteuttamista helpottaa työtä koordinoivan ryhmän perustaminen. Myös oppilasryhmä voi olla apuna työn koordinoinnissa. Videolla annetaan ohjeita toiminnan käynnistämisestä sekä kerrotaan, millaisia kysymyksiä alussa kannattaa asettaa. Lisäksi annetaan tietoa työnjaosta, dokumentoinnista ja ryhmän tehtävästä ja tavoitteista koulussa.

 

03:22

Tasa-arvotilanteen kartoittaminen

Tasa-arvotyölle ei ole olemassa yhtä, helpon ratkaisun antavaa mallia, vaan jokaisen koulun tulee tutkia omaa arkeansa sukupuolinäkökulmasta saadakseen selville, mitä heikkouksia ja vahvuuksia siinä on. Videolla esitellään kokemuksia kartoittamisesta, sen tarpeellisuudesta ja siitä, miten kartoittaminen on riippuvainen tasa-arvosuunnitelmasta.

 

06:02

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvoa edistävän työn jäsentämiseksi tulee tehdä suunnitelma, josta käy ilmi tilannekartoituksen tulokset analyyseineen sekä toimenpiteet havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Tukea tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen. Jääskeläinen, Liisa, Hautakorpi, Johanna, Onwen-Huma, Hanna, Niittymäki, Hanna, Pirttijärvi Anssi, Lempinen, Miko, Kajander, Valpuri. (2015).
Tasa-arvotyö on taitolaji. Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa.
Opetushallitus.

Arvioitu lukuaika minuutteina 126:00

Tasa-arvosuunnitelman kartoituksia

Tehokas tasa-arvotyö edellyttää suunnitelmaa, joka pohjaa tasa-arvon nykytilaa koskeville kartoituksille, tasa-arvon toteutumista edesauttavien toimien jäsentämiselle, tasa-arvotavoitteiden muotoilulle ja tasa-arvon toteutumisen seurannalle. Malin Gustavsson on laatinut käsikirjan tasa-arvotyöstä Opetushallituksen toimeksiannosta, ja käsikirja on hyödyllinen myös peruskouluja ajatellen. Tämä tekstikatkelma kertoo kuinka tehdä koulussa erilaisia kartoituksia, jotka voivat toimia tasa-arvosuunnitelman pohjana. Huomioithan, että materiaali on ruotsinkielistä.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Gustavsson, Malin. (2012:7, s. 17—31). Jämställdhetsarbete i praktiken. Erfarenheter från andra stadiets utbildnings på svenska.
Jakso: Hur ser det ut i vår skola — redogörelse av jämställdhetsläget i skolan (PDF).
Guider och handböcker. Utbildningsstyrelsen & Folkhälsan.

Arvioitu lukuaika minuutteina 30:00

 

Oppilaiden kokemus tasa-arvosta koulussa

Tasa-arvotyön hyvä lähtökohta tutkia kyselyin, miten oppilaat kokevat tasa-arvon koulussa. Kysymykset voivat olla sisältöön keskittyviä kysymyksiä siitä, mitä tasa-arvo tarkoittaa ja miten oppilaat kokevat kouluympäristönsä. Myös yksityiskohtaisemmilla kysymyksillä ammatinvalinnanohjauksesta ja arvosanojen antamisen mahdollisista epäoikeudenmukaisuuksista saadaan tietoa oppilaiden kokemuksista. Ritva Jakku-Sihvonen (Opetushallitus) analysoi tekstissään oppilaskyselyitä ja tasa-arvoon keskittyviä kysymyksiä. Tekstiä voidaan hyvin käyttää pohjana laadittaessa kyselyä omaan tasa-arvokartoitukseen.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Jakku-Sihvonen, Ritva. (2012:1, s. 60—80).
Luku: IIIB. Ihmisenä kasvaminen — Sukupuolten tasa-arvo (PDF).
Teoksessa: Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010.
Niemi, Eero K. (toim.).

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 42:00

Vinkkejä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Honkala, Satu; Lempinen, Miko; Nousiainen, Katriina; Onwen-Huma, Hanna; Salo, Aija; Vacker, Riikka
Mukana! Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella. (PDF).
Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2019:4a.

 

 

 

 


Oppimisen tueksi

Onnea, olet nyt päässyt neljännen luvun loppuun!  Anna itsellesi suuri halaus tai pyydä jotakuta muuta tekemään se, sillä teet tärkeää työtä kehittääksesi itseäsi ja pystyäksesi täyttämään lainsäädännön ja oppimissuunnitelman vaatimukset.

Jatka seuraavaan lukuun painamalla tätä linkkiä (Luku 5: Johdanto)


 

suomi
Chapter: 
ylös
400 users have voted.
Ylös ↑