Kielet

4. Miten me toteutamme tasa-arvoa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

35:32
60:00

Suunnitelmalla tasa-arvotyö järjestykseen

Tasa-arvolain mukaan oppilaitoksella tulee olla tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma tarkoittaa selvitystä oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, sen pohjalta laadittuja toimenpiteitä ja arviota aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista. Vuoden 2015 alusta lähtien tasa-arvon edistäminen koskee täysimääräisesti myös perusopetusta antavia oppilaitoksia.

Koulun tasa-arvotilannetta voidaan selvittää tarkastelemalla oppilaista ja toiminnasta kerättyjä tietoja sukupuolen mukaan eriteltynä. Usein tietoa kerätään oppilailta ja henkilöstöltä kirjallisella kyselyllä. Jotta kaikki pääsisivät mukaan keskusteluun, tasa-arvoa voidaan käsitellä oppitunnilla tai teemapäivän puitteissa.

Tasa-arvotyön tulee perustua oppilaitoksen tilanteeseen. Toimenpiteet voidaan valita oppilaitoksen tarpeista käsin. Yleensä on tehokkainta valita muutama konkreettinen toimenpide, jotka toteutetaan tehokkaasti. Toimenpiteet voivat kohdistua toimintatapoihin, pedagogiikkaan, opetuksen sisältöihin, oppimateriaaleihin tai opintojen ohjaukseen, tai voidaan esimerkiksi päättää järjestää tasa-arvokoulutusta opettajille ja/tai oppilaille.

Tasa-arvosuunnitelmaa tehtäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä tulee pyrkiä myös ehkäisemään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Lain mukaan suunnittelua tehdään yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Koululle voidaan nimittää tasa-arvotoimikunta, joka vastaa tasa-arvotyöstä. Yleensä tasa-arvotyö onnistuu parhaiten, kun siihen otetaan mukaan oppilaat ja opettajat, ja sillä on koulun johdon tuki.

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan pääsääntöisesti vuosittain. Se voidaan myös laatia kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerralla. Viime kädessä koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaitoksilla on tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvosuunnitelmalla on tarkoitus varmistaa, että oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä tasa-arvotyötä. Kannattaa siis ennen muuta panostaa tasa-arvotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, ja sitten kirjata nämä ylös suunnitelmaksi.

 


Kaikki mukaan työhön

Konkreettisia tuloksia tasa-arvon edistämiseksi saavutetaan parhaiten aktiivisen osallistumisen kautta. Henkilökunnan lisäksi myös oppilaiden osallistumista tarvitaan, ja työn lähtökohtana tulee olla koulun arki. Videolla on mukana myös vinkkejä, kuinka opetussuunnitelmaa, koululta kerättyä tilastotietoa ja kyselyitä voi käyttää työn tukena.

 

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miltä tuntuisi aloittaa opetussuunnitelman läpikäyminen niin, että tasa-arvon lisääminen otetaan osaksi suunnitelmaa? Mitä vahvuuksia ja heikkouksia näet sellaisessa projektissa?
  • Miten voisit käyttää oppilaiden opintomenestyksestä koottua tilastotietoa suunnitellessasi tasa-arvoa edistävää opetusta?

 

03:22

Sukupuolistereotypiat koulussa

Koulu, opettajat ja oppikirjat vankistavat sukupuolistereotypioita monin tavoin. Tutkimusten mukaan itseään toteuttavat ennusteet ja stereotypioiden viljeleminen koulussa vaikuttavat kielteisesti oppilaisiin ja oppimiseen. Opettajat tarvitsevatkin enemmän työkaluja, joiden avulla luoda sellaista koulumaailmaa, joka tukisi oppimista ja kannustaisi oppimaan. 

 

Renko, Elina, Larja, Liisa, Liebkind, Karmela, Solares, Emilia. (2012, s. 29-40).
Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä (PDF).
Yhdenvertaisuus. Sisäministeriön julkaisuja 50/2012. 

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Minkälaiset sukupuolistereotypiat voivat estää oppilaiden menestymisen koulussa? Luettele niin monta sukupuolistereotypiaa kuin keksit ja pohdi millä tavalla nämä ilmenevät koulun arjessa.
  • Millä tavalla sinä opettajana voit konkreettisesti tukea oppilaita sukupuolinormien rikkomisessa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 24:00

Tasa-arvoa edistävä työ kansainvälisestä näkökulmasta 

Muutostyö vaatii selkeästi määritellyn tavoitteen ja konkreettisia toimia sen saavuttamiseksi. Eräs koulun tehtävistä on tarjota tasa-arvoinen koulutus kaikille. Se on kirjattu useisiin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin, sekä kansallisiin että kansainvälisiin. Tässä osassa esitellään myös, miksi jotkut oppiaineet ovat olleet enemmän huomion kohteena. Kuitenkin, kaikki koulut ovat erilaisia ja sen takia niiden arjessa on erilaisia haasteita.

TASUKO-projektin (tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa) yhteydessä on kerätty tietopankki, jonka materiaalia ja tekstejä voidaan hyödyntää peruskoulussa. Oheisessa tekstissä kuvaillaan tasa-arvon tärkeyttä kouluissa sekä kansallisten että kansainvälisten asiakirjojen valossa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. TASUKO. (2011, noin kolme sivua).
Tasa-arvo yhteiskunnallisena tavoitteena (sivusto).

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millä tavalla voit itse opettajana olla mukana edistämässä tasa-arvoa koulussa?
  • Miten voisit nostaa tekstissä mainittuja seikkoja esille opetuksessasi?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

Sukupuolijaottelua vai ei

Videolla käsitellään liikuntatunteja sukupuolinäkökulmasta. Siinä pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: millaisen signaalin sukupuolijaottelu antaa oppilaille, millaisia sukupuolinormeja saatetaan luoda ja ylläpitää jaettaessa ryhmiä sukupuolen mukaan sekä millä muilla perusteilla oppilaat voidaan jakaa ryhmiin. Haastateltava liikunnanopettaja kertoo, kuinka heidän koulussaan sekaryhmät ovat jo käytössä ja kuinka uusi käytäntö on kohdannut haasteita yllättävältä taholta.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Videolla pohditaan sukupuolijaottelua opetuksessa. Onko sinulla tapana jakaa oppilaat ryhmätöissä sukupuolen tai vastaavan jaottelun perusteella ja miten perustelet sen? Jos ei, millä perusteella jaat oppilaat ryhmiin?
  • Videon lopussa mainitaan, kuinka sukupuolijaottelua pidetään itsestäänselvyytenä tietyissä tilanteissa. Liittyykö sinun oppiaineeseesi vastaavanlaisia itsestäänselvyyksiä: esimerkiksi että tasa-arvo tai sukupuolitietoisuus ovat täysin epäoleellisia sen suhteen tai päinvastoin? Vertaile ajatuksiasi sukupuolitietoisuuden merkityksestä esimerkiksi fysiikassa ja käsitöissä.

 

02:10

 

suomi
Chapter: 
ylös
382 users have voted.
Ylös ↑