Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

Oppimisen tueksi

Koko opintopaketin läpikäymiseen menee n. 22 tuntia, mikä vastaa hieman vajaata neljää jatkokoulutuspäivää ja vajaata yhtä ECTS -opintopistettä (1 opintopiste = 27 tuntia omaa työtä). Opiskelun rytmittämisen avuksi on ajankulua arvioitu myös tehtäväkohtaisesti.

Jokaisen teksti- ja videoaineiston lopussa on pohdintatehtävä, joka syventää oppimista. Myös opiskelupäiväkirjan käyttöä suositellaan, sillä niihin voi tallentaa aineiston herättämiä ajatuksia. Sitä voi käyttää myös lasten ja oppilaiden kanssa työskennellessä.

Opiskelupaketti on suomen- ja ruotsinkielinen. Sisällöt eroavat hieman toisistaan, johtuen saatavilla olevasta sivuston ulkopuolisesta aineistosta. Vaihtamalla kieliosiosta toiseen voi siis täydentää osaamistaan. Videomateriaali on tekstitetty. Huomaa, että videot on ladattavissa omalle koneelle.

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

30:07
80:00

Samoilla ehdoilla?

Yksi koulujen ja varhaiskasvatuksen tehtävistä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvolla tarkoitetaan pyrkimystä samoihin ehtoihin sukupuolesta riippumatta. Kaikilla lapsilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta myös yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ihmisenä.

Lapset oppivat varhain sen, että tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavoin: heillä on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, lelut ja leikit ovat erilaisia, tyttöjen ja poikien täytyy käyttäytyä ja pukeutua eri tavoin. Esimerkki: pojat pelaavat jalkapalloa pihan keskellä ja tytöt hyppivät narua pihan reuna-alueella. Äänekkäästi pelaavat pojat eivät ota tyttöjä mukaan peliin, koska nämä eivät heidän mielestään osaa pelata. Hyppynarulla leikkivät tytöt eivät hyväksy poikia mukaan, koska nämä vain sotkisivat narut.

Kasvattajien tehtävänä on taata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet riippumatta heidän sukupuolestaan. Tämä edellyttää stereotyyppisten sukupuolikäsitysten tiedostamista, sillä ne ilmenevät asenteissa, käyttäytymisessä sekä siinä, miten lapsi kohdataan yksilönä.

 

Sukupuolten tasa-arvon haasteet

Toistuvasti julkaistaan raportteja, joissa kerrotaan, kuinka tytöt ja pojat menestyvät eritasoisesti kouluissa ja kuinka heidän hyvinvointinsa vaihtelee. Sukupuoli ei kuitenkaan pelkästään selitä näitä eroja. Tuloksiin tulisikin paneutua tarkkailemalla laajemmin koulussa esiintyviä ilmiöitä ja analysoimalla niitä. Tällöin voidaan tyttöjen ja poikien eroja ymmärtää paremmin, mutta havaita myös ryhmien sisäisiä eroja sekä löytää ilmiöille muitakin selityksiä.     

Seuraavassa tekstissä kerrotaan, kuinka peruskoulua ja tasa-arvoa käsittelevä tutkimus Suomessa alkoi, millaisia haasteita epätasa-arvon tutkimiseen liittyy sekä minkä kouluissa katsotaan olevan ”vikana”.

 

Oppimisen tueksi:

Seuraavana on ensimmäinen tekstilinkki. Tekijätietojen lopuksi annetaan sivunumerot, joilla luettava osuus on (tässä tapauksessa sivut 64—67). Teksteihin voi halutessaan palata myöhemmin.

Dokumentit ovat pdf–muodossa, joiden avautuminen voi joissakin tapauksissa olla hankalaa (esim. näkövammaisten ruudunlukuohjelmilla). Pahoittelemme tätä. Lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi tästä: Adobe Reader.

Linkkiä klikatessa voi ruutuun ilmestyä ponnahdusikkuna, jossa tarjotaan vaihtoehdoksi tiedoston avaaminen ja/tai tallentaminen. Kumpikin vaihtoehto mahdollistaa opiskelun jatkamisen. Tiedosto avautuu uuteen ikkunaan, jonka voi käytön jälkeen sulkea normaalisti.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Lahelma, Elina, Linnanmäki, Karin, Palmu, Tarja, Tainio, Liisa, Sunnari, Vappu & Lehtonen, Jukka. (2011, s.64—67).
Sukupuolen haasteet peruskoulussa sekä luokan- ja aineenopettajien työssä (PDF).
Teoksessa: Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen.
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Lehtonen, Jukka (toim.). Helsingin yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Lahelma nostaa esille kolme lähtökohtaa, joiden katsotaan olevan poikien koulunkäyntiin liittyvän huolen taustalla. Mitkä näistä ovat tuttuja sinulle kollegoidesi kanssa käymiesi keskustelujen pohjalta ja mihin nämä argumentit ovat johtaneet koulun arjessa?
  • Miksi on ongelmallista vaatia lisää miesopettajia kouluihin?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

Kunnioitus osana tasa-arvon edistämistä

Kunnioitus on yksi tasa-arvoa edistävän työn kulmakivistä, sillä pedagogisena lähtökohtana tulee olla kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet. Seuraavalla videolla tuodaan esille, miten lapsen kokemuksen kunnioittaminen merkitsee esimerkiksi kiusaamistilanteiden selvittämisessä. Aluksi käydään läpi sukupuolen kolme tasoa, minkä avulla on helpompi ymmärtää sukupuolen ilmaisuun liittyvää epätasa-arvoa. Videolla tähdennetään tarvetta huomioida sukupuoli koulun toiminnassa sekä sitä, minkälaisia vaikutuksia epätasa-arvoisella kohtaamisella voi olla ja miten tärkeää on saada lapsia ja nuoria mukaan työhön.

 

Kysymyksiä pohditettavaksi

  • Anna konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka sukupuolisuuden laaja ymmärrys voi ilmetä koulun arjessa.
  • Miten kunnioituksesta on keskusteltu oppilaiden kanssa? Kuinka toimivia käytetyt menetelmät ovat olleet ja miksi?

 

Videon kesto minuutteina 10:17

Sukupuolten tasa-arvo koulussa

Opetusministeriön rahoittaman (2008—2011) Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa (TASUKO) -hankkeen tarkoituksena oli edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulutusta antavissa yliopistoissa. Hanke koostui eri yliopistoihin perustetuista osahankkeista, ja sitä koordinoi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. Hankkeessa tuotettiin artikkeleita ja julkaisuja, joista suurin osa on saatavilla hankkeen verkkosivulla. Verkkosivulta löytyvä teksti Tasa-arvo käsitteenä selittää sekä taustaa että ajatusmaailmaa sukupuolten tasa-arvosta kouluissa ja oikaisee väärintulkintoja.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Hynninen, Pirkko & TASUKO-työryhmä. (2011, s. 13—16).
Tasa-arvo käsitteenä (PDF).
Teoksessa: Tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajankolulutuksessa. Raportti TASUKO-hankkeesta 2008—2011.
Helsingin yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Saitko uutta tietoa tasa-arvosta käsitteenä? Jos sait, mikä oli uutta? Jos et saanut, mitä haluaisit tietää enemmän?
  • Kuinka tasa-arvosta keskustellaan kollegoidesi ja oppilaidesi parissa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

Koulun tasa-arvotehtävä

Tällä Opetushallituksen videolla on aiheena mm. koulun tasa-arvotehtävä, koulun arjessa esiintyvät sukupuolen mukaan stereotypisoituneet käyttäytymismallit ja niiden vaikutukset, mutta myös se, miten oppilaita voisi saada osallistumaan ja kuinka keskustelun voisi liittää heidän arkeensa.

 

Kysymyksiä pohditettavaksi

  • Miltä koulun tasa-arvotehtävä vaikuttaa?
  • Miten tasa-arvokysymyksiä voisi esitellä sinun oppilaillesi videon esimerkkien kautta?

 

Videon kesto minuutteina 03:50

 

suomi
Chapter: 
ylös
498 users have voted.
Ylös ↑