Kielet

3. Jag, ojämställd?

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

34:00
40:00

Jämställdhetsfrämjande ur ett nordiskt perspektiv

Jämställdhet i skolan har länge varit ett forskningstema och Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) har låtit undersöka hur forskningsfältet under tiden 2005—2009 såg ut på området. Det här är den andra rapporten i sitt slag och filosofie doktor Eva Nyströms sammanfattande analys av materialet är textavsnittet som ska läsas här. Texten är intressant ur lärarsynvinkel eftersom den avslöjar vilka teman som får mer uppmärksamhet än andra i skolsammanhang och att detta beror på politik och på forskningsfinansiering snarare än på behov.
 

Nyström, Eva. (2009, s. 2124).
Sammanfattande analys (PDF).
Ur Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005—2009.
Rapport från Nordisk institutt for kunnskap om kjønnNIKK.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilka av den nordiska skolans jämställdhetsteman har du stött på tidigare och vilka aspekter är nya för dig?
  • Vilka frågor upplever du att är viktiga att driva just nu i er skola?

 

Beräknad lästid i minuter 08:00

Jämställdhet i lärandesammanhang

Den här texten kopplar samman olika delar i lärandesammanhanget, från maktutövande och identitetsskapande processer bland eleverna, till ett föräldraperspektiv, könsmönster i prestationer och lärarens plats i allt detta.

 

SOU. (2010:99, s. 58—70).
Avsnittet Skolan och hedersproblematiken (PDF).
Ur Flickor, pojkar och individer — om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan.
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • Ojämställdhet hänger ihop med maktutövande och identitetsskapande. På vilket sätt kan du som lärare ta detta i beaktande i det jämställdhetsfrämjande arbetet i klassrummet?
  • Att hålla isär flickor och pojkar sker ofta inte medvetet. På vilket sätt kunde man arbeta förebyggande för detta i undervisningen?

 

Beräknad lästid i minuter 26:00

 

ruotsi
Chapter: 
ylös
309 users have voted, including you.
Ylös ↑