Kielet

Tavoite ja tekijät —
tietoa opiskelupaketista www.tasa-arvokasvatuksessa.fi

 

Tilaajat ja tavoitteet

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö ovat tilanneet ja rahoittaneet Tasa-arvo kasvatuksessa –opiskelupaketin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) omistaa oikeudet materiaaliin. Mahdolliset kysymykset ja kommentit opintopaketista voi osoittaa:

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, TANE
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Sähköpostiosoite: tane[at]stm.fi

Opiskelupakettihankkeen toimintaa ohjasi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettama ohjausryhmä, puheenjohtajana pääsihteeri Hannele Varsa ja sihteerinä suunnittelija Leena Tynkkynen. Ohjausryhmän jäsenistä erityisen aktiivisesti sivustoa kommentoivat kasvatussosiologian dosentti, VTT Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta ja tutkija Leena Teräs Oulun yliopistosta. Tekstejä ovat lisäksi kommentoineet tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristöstä suunnittelijat Arto Jokinen ja Riikka Korpinurmi.

Lataa tästä banneri, jos haluat linkittää opiskelupakettiin

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on ollut luoda tasa-arvoa edistävä opiskelupaketti, jota voi käyttää laajalti varhaiskasvatuksessa ja perusopetusta antavissa kouluissa.

Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin tavoitteena on lisätä tietämystä tasa-arvosta ja edistää käytännön tasa-arvotyötä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Opiskelupaketin tehtävä on tukea mahdollisuuksia nähdä, analysoida ja purkaa tasa-arvon toteutumista estäviä rakenteita. Opiskelupaketti tarjoaa mahdollisuuden miettiä yhteisiä käsityksiä tasa-arvosta. Sen tarkoituksena on myös herättää keskustelua, joka haastaisi tyttöjä ja poikia koskevia normeja ja käsityksiä.

Opiskelupaketissa on tietoa ja käytännön esimerkkejä, joiden avulla tehdään näkyväksi toiminnassa esiintyviä sukupuolistuneita rakenteita ja käytäntöjä. Opiskelupaketissa esitetään myös, miten muutos on mahdollinen ja kuinka toimintaan voidaan luoda edellytykset tyttöjen ja poikien kehittymiselle ja kasvamiselle samoilla ehdoilla.

Tarkoitus on, että opintopaketin läpikäytyään opiskelija hallitsee tasa-arvotyön taustatiedot, keskeiset käsitteet ja lainsäädännön tasa-arvopoliittiset tavoitteet. Opiskelupaketti tarjoaa menetelmiä ja työkaluja, joita voi käyttää varhaiskasvatuksessa ja koulussa tasa-arvotilanteen kartoittamiseen, analysoimiseen ja välineinä muutokseen. Opittua voi syventää käymällä läpi aineistoon liittyvät pohdintatehtävät, soveltamalla menetelmiä erilaisiin tilanteisiin ja tutustumalla lisämateriaaliin.

Opiskelupaketin tarkoitus on antaa valmiuksia
 

 1. tunnistaa lasten ja nuorten stereotyyppisten sekä sukupuolen mukaan rajoittuneiden identiteettien, toimijuuksien, toimintatapojen ja arvostuserojen merkitys kasvua suuntaavina tekijöinä kasvatuksessa. Kasvattaja osaa käyttää näihin prosesseihin liittyviä peruskäsitteitä.
 2. tunnistaa ja käsitteellistää stereotyyppisiä sukupuolta tuottavia ja ylläpitäviä rakenteita, käytäntöjä ja symboliikkaa.
 3. tiedostaa sukupuolen kietoutuneisuus muihin syrjintäperusteisiin. Esimerkiksi ulkomaalainen vammainen nainen voi joutua syrjityksi sukupuolensa, ulkomaalaistaustansa tai vammansa perusteella. Syrjityksi tulemisen syyt voivat ilmetä samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Moniperusteinen syrjintä voi ilmetä aktiivisena toimintana tai yhtä lailla toimimatta jättämisenä.
 4. hallita perusvälineet ja menetelmät suunnitella ja toteuttaa kriittistä ja sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta.
 5. motivoitua muuttamaan käytäntöjään sukupuolten tasa-arvoa edistäväksi. 
   

Opiskelupaketin sisältönä on
 

 • sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvien peruskäsitteiden määrittely
 • sukupuolten tasa-arvon merkitys koulutuksessa ja sen vaikutus jatko-opintojen ja työelämän segregoitumiseen
 • sukupuolikäsityksen ja mielikuvien rakentuminen, sukupuolistereotypioiden vaikutus identiteettiin, minäkäsitykseen, kasvuun ja tasa-arvoon
 • kriittinen sukupuolitietoisuus varhaiskasvatuksessa: toiminnan organisoimisessa, arjen järjestysten rakentamisessa, ylläpitämisessä ja muuttamisessa, temaattisissa sisällöissä, kasvatusmetodeissa ja kasvun tukemisessa.
 • kriittinen sukupuolitietoisuus peruskoulussa: toiminnan organisoimisessa, arjen järjestysten rakentamisessa, ylläpitämisessä ja muuttamisessa, eri oppiaineiden sisällöissä, opetusmetodeissa ja oppimisen tukemisessa.
 • väärinkohtelu, kiusaaminen ja väkivalta tasa-arvon toteuttamista uhkaavina tekijöinä sekä ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta
 • sukupuolen kietoutuneisuus muihin sosiokulttuurisiin samuuksiin ja eroihin sekä niiden yhteys tasa-arvoon
 • konfliktien tunnistaminen ja käsittelytaidot tasa-arvon edistäjänä
 • esimerkkejä ns. hyvistä käytännöistä
 • sukupuolitietoinen oppilaanohjaus
 • päiväkoti- ja kouluyhteisön sukupuolitietoinen johtaminen
 • tasa-arvoinen koulu: säädökset ja ohjeistukset, tasa-arvosuunnittelu, opettajan toiminta ja vuorovaikutus oppilaiden, kollegoiden, vanhempien ja muiden tahojen kanssa
 • työkalut tasa-arvoisemman ja sukupuolitietoisen oppimisympäristön rakentamisen avuksi, joilla rehtorit ja opettajat voivat testata omia käytänteitään
   

Verkkosivuston www.tasa-arvokasvatuksessa.fi toteutus

Opiskelupaketin ovat kehittäneet ja toteuttaneet Ekvalita Ab (www.ekvalita.fi) ja Gaudiell (www.gaudiell.fi). Ekvalita Ab on suunnitellut ja tuottanut opintopaketin sisällön, lukuunottamatta Gaudiellin tuottamaa ”Opetuksen tueksi” -osaa. Videomateriaalin ideoinnista ja toteutuksesta on vastannut Ekvalita Ab. Gaudiell on koordinoinut kaksikielisyyden toteutuksen yhdessä kielenkääntäjien ja oikolukijoiden kanssa, suunnitellut graafisen ulkoasun yhdessä toteuttajana toimineen Lilla blå tornet -yrityksen (www.lillablatornet.se) kanssa ja vastannut paketin pedagogisesta muotoilusta. Sivuston teknisen osuuden on toteuttanut jWEB.

Opiskelupaketti on päivitetty vuoden 2015 tasa-arvolakisäädäntömuutoksien mukaan, ja 2016.

© 2013-2016 TANE, Ekvalita & Gaudiell

 


 

ylös
418 users have voted.
Ylös ↑