Kielet

Tavoite ja tekijät -
tietoa opiskelupaketista www.tasa-arvokasvatuksessa.fi

 

Tilaajat ja tavoitteet

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sociaali ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö owed to enet ja rahoittaneet Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) omistaa oikeudet materialiin. Mahdolliset kysymykset yes commented opintopaketista voi osoittaa:

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, TANE
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Sähköpostiosoite: tane [at] stm.fi

The opiskelupakettihankkeen toimintaa ohjasi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettama ohjausryhmä, puheenjohtajana pääsihteeri Hannele Varsa and the honors of Leena Tynkkynen. Ohjausryhmän jäsenistä erityisen aktiivisesti sivustoa kommentoivat kasvatussosiologian dosentti, VTT Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta ja tutkija Leena Teräs Oulun yliopistosta. Tekstejä is responsible for the commencement of the comma-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristöstä suunnittelijat Arto Jokinen ja Riikka Korpinurmi.

Lataa tästä banneri, jos haluat linkittää opiskelupakettiin

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on ollut luoda tasa-arvoa edistävä opiskelakaketti, jota voi käyttää laajalti varhaiskasvatuksessa and perusopetusta antavissa kouluissa.

Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin tavoitteena on lisätä tietämystä tasa-arvosta and edistää käytännön tasa-arvotyötä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Opiskelupaketin tehtävä on tukea mahdollisuuksia nähdä, analyst and purkaa tasa-arvon toteutumista estäviä rakenteita. Opiskelupaketti tarjoaa mahdollisuuden miettiä yhteisiä käsityksiä tasa-arvosta. Late tarkoituksena on myös herättää keskustelua, joka haastaisi tyttöjä and poikia koskevia normeja ja käsityksiä.

Opiskelupaketissa on tietoa ja käytännön esimerkkejä, joiden avulla tehdään näkyväksi toiminnassa esiintyviä sukupuolistuneita rakenteita ja käytäntöjä. Opiskelupaketissa esitetään myös, the muutos on the mahdollinen and the kuinka toimintaan voidaan luoda edellytykset tyttöjen and poikien kehittymiselle ja kasvamiselle samoilla ehdoilla.

Tarkoitus on, enä opintopaketin läpikäytyään opiskelija hallitsee tasa-arvotyön taustatiedot, keskeiset käsitteet ja lainsäädännön tasa-arvopoliittiset tavoitteet. Opiskelupaketti tarjoaa menetelmiä ja työkaluja, joita voi käyttää varhaiskasvatuksessa ja koulussa tasa-arvotilanteen kartoittamiseen, analysoimiseen ja välineinä muutokseen. Opittua voi syventää käymällä läpi aineistoon liittyvät pohdintatehtävät, soveltamalla menetelmiä erilaisiin tilanteisiin ja tutustumalla lisämmaterialiin.

Opiskelupaketin tarkoitus on antaa valmiuksia
 

 1. thinly buried ja nuorten stereotyyppisten sekä sukupuolen mukaan rajoittuneiden identiteettien, toimijuuksien, toimintatapojen ja arvostuserojen merkitys kasvua suuntaavina tekijöinä kasvatuksessa. Kasvattaja osaa käyttää näihin prosesseihin liittyviä peruskäsitteitä.
 2. tunnistaa ja käsitteellistää stereotyyppisiä sukupuolta tuottavia ja ylläpitäviä rakenteita, käytäntöjä ja symboliikkaa.
 3. tiedostaa sukupuolen kietoutuneisuus muihin syrjintäperusteisiin. Esimerkiksi ulkomaalainen vammainen nainen voi joutua syrjityksi sukupuolensa, ulkomaalaistaustansa tai vammansa perusteella. Syrjityksi tulemisen syyt voivat ilmetä samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Moniperusteinen syrjintä voi ilmetä aktiivisena toimintana tai yhtä lailla toimimatta jättämisenä.
 4. hallita perusvälineet ja menetelmät suunnitella ja toteuttaa kriittistä ja suupupuolitietoista opetusta ja kasvatusta.
 5. motivoitua muuttamaan käytäntöjään sukupuolten tasa-arvoa edistäväksi. 
   

Opiskelupaketin sisältönä on
 

 • sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvien peruskäsitteiden määrittely
 • sukupuolten tasa arvon merkitys koulutuksessa ja sen vaikutus jatko-opintojen ja työelämän segregoitumiseen
 • sukupuolikäsityksen ja mielikuvien rakentuminen, sukupuolistereotypioiden vaikutus identiteettiin, minäkäsitykseen, kasvuun ja tasa arvoon
 • kriittinen sukupuolitietoisuus varhaiskasvatuksessa: toiminnan organisoimisessa, arjen järjestysten rakentamisessa, ylläpitämisää ja muuttamisessa, temaattisissa sisällöissä, kasvatusmetodeissa ja kasvun tukemisessa.
 • kriittinen sukupuolitietoisuus peruskoulussa: toiminnan organoimisessa, arjen järjestysten rakentamisessa, ylläpitämisää ja muuttamisessa, eri oppiaineiden sisällöissä, opetusmetodissa ja oppimisen tukemisessa.
 • väärinkohtelu, kiusaaminen ja väckivalta tasa-arvon toteuttamista uhkaavina tekijöinä sekä ennaltaehkäisy and niihin puuttuminen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta
 • sukupuolen kietoutuneisuus muihin sociokulttuurisiin samuuksiin ja eroihin sekä niiden yhteys tasa arvoon
 • conflict thistandamine yes käsittelytaidot tasa-arvon edistäjänä
 • esimerkkejä ns. hyvistä käytännöistä
 • Sukupuolitietoinen Oppilaanohjaus
 • päiväkoti- ja kouluyhteisön sukupuolitietoinen johtaminen
 • tasa arvoinen koulu: säädökset ja ohjeistukset, tasa-arvosuunnittelu, opettajan toiminta ja vuorovaikutus oppilaiden, colleague, vanhempien ja muiden tahojen kanssa
 • työkalut tasa-arvoisemman ja suupupuolitietoisen oppimisympäristön rakentamisen avuksi, joilla rehtorit ja opettajat voivat testata omia käytänteitään
   

Verkkosivuston www.tasa-arvokasvatuksessa.fi toteutus

Opiskelupaketin is not included in the menu and is valid for the evaluation. ( Www.ekvalita.fi ) and Gaudiell ( www.gaudiell.fi ). Ekvalita Ab on suunnitellut ja tuottanut opintopaketin sisällön, lukuunottamatta Gaudiellin tuottamaa "Opetuksen tueksi" -osaa. Video material ideoinnista ja toteutuksesta on vastannut Ekvalita Ab. Gaudiell on koordinoinut kaksikielisyyden toteutuksen yhdessä kielenkääntäjien ja oikolukijoiden kanssa, suunnitellut graafisen ulkoasun yhdessä toteuttajana toimineen The little blue tower -yrityksen ( www.lillablatornet.se ) kanssa ja vastannut paketin pedagogisesta muotoilusta. Sivuston teknik osuuden on toteuttanut jWEB.

Opiskelupaketti on päivitetty vuoden 2015 tasa-arvolakisäädäntömuutoksien mukaan, yes 2016 sekä 2018.

© 2013-2018 TANE, Ekvalita & Gaudiell

 


 

suomi
ylös
501 users have voted.
Ylös ↑