Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

Oppimisen tueksi:

Kokemuksia kentältä –osassa tutustutaan haastattelujen avulla käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin sekä tutkijoiden ja lainsäätäjän näkemyksiin. Mikäli haluat saada lisätietoa videoilla käsiteltävistä aiheista, haastateltuihin asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä.

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

24:00
80:00


Mitä sukupuolisensitiivisyys on

Lapselle syntymässä määritelty sukupuoli ohjaa enemmän tai vähemmän sitä, kuinka lasta kasvatetaan ja millaisia kuvia ja malleja muu maailma sukupuolesta lapselle tarjoaa. sukupuolisensitiivisyys on eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa tominnassa ja puhetavoissa. Sukupuolisensitiivinen toimija ymmärtää sukupuoliroolit historiallisina ja ajassa muutuvina ja muutettavina.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Naisasialiitto Unioni ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa - Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (sivusto)
Minä ja kulttuuri

 

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mitä sukupuoleen liittyviä yleisimpiä oletuksia tunnistat? Näkyvätkö ne työyhteisössäsi?
  • Milloin viimeksi työyhteisössäsi keskusteltiin sukupuolten moninaisuudesta?
  • Millaisia sukupuolirooleja teidän päiväkotinne suosituimmat lastenlaulut ilmentävät? Mistä lauluista löydätte myönteisiä samastumiskohteista niin tytöille, pojille kuin muunsukupuolisille lapsille?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 14:00

 

Tasa-arvotyön aloittaminen

Ahvenanmaan maakuntahallinto toteutti vuosina 2010—2012 projektin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus, jossa kaikki päivähoidon työntekijät saivat tasa-arvokoulutusta. Päiväkodinjohtajat Birthe Stolt ja Marina Sundelin kertovat seuraavalla videolla kokemuksistaan tasa-arvoprojektissa. He nostavat esiin projektin käynnistämiseen liittyneitä kysymyksiä, kuten epäilyt projektin sujumisesta, tulevat haasteet ja tietoisuuden kasvamisen.

 

Kysymyksiä pohditettavaksi

  • Havaitsitko samankaltaisuuksia oman itsesi tai päiväkotisi henkilökunnan kanssa: missä asioissa / missä et?
  • Kuinka pitkällä päiväkotisi on tasa-arvon huomioimisessa?
  • Millaiset muutokset työtavoissanne voisivat edistää tasa-arvoa?

 

Videon kesto minuutteina 02:00

Työelämän tasa-arvon edistämisen voi aloittaa jo päivä-kodissa

WomenIT — Women in Industry and Technology 2001—2006 oli Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen suunnittelema, hallinnoima ja koordinoima koulutus-, tutkimus- ja kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli purkaa työelämän jakoa sukupuolen mukaisiin naisten ja miesten ammatteihin ja tehtäviin. Fokuksena oli tyttöjen ja naisten teknologinen tietotaito. Tässä tekstissä esitellään päiväkodin ja perheen välistä yhteistyötä sukupuolinäkökulman huomioon ottamisesta.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Kyllönen, Erja, Heikkinen, Olli, Leinonen, Eija & Matinmikko, Johanna. (2005, s. 72—75).
Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus. Nakertajan päiväkodin WomenIT- projekti ja Huuhkajavaaran koulu ja päiväkoti — HuWit (PDF).
Teoksessa: Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen.
Leinonen, Eija (toim.).

 

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Miten muutoin lapsi voisi keskustella vanhempiensa kanssa tasa-arvoisuudesta?
  • Millaisia kotileikkejä päiväkodissa leikitään? Millaisia sukupuolirakenteita leikeistä on havaittavissa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
540 users have voted.
Ylös ↑