Kielet

3. Tasa-arvoinen kohtaaminen

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

24:02
90:00

Tasa-arvoinen kohtaaminen

Tämä luku keskittyy menetelmiin ja muutosprosesseihin, sillä konkretisoiminen ja soveltaminen ovat tasa-arvotyön keskeisiä haasteita. Leikkitilanteen järjestämistä, käytetyn aineiston havainnointia ja päiväkodin olosuhteiden (esim. tilat ja materiaalit) sukupuolinäkökulmaista tarkastelua käydään lävitse luvun aineistoissa.

Suomessa on tehty vain vähän sukupuolten tasa-arvoon liittyvää tutkimusta varhaiskasvatuksen osalta. Siitä johtuen aihetta käsittelevät tekstit viittaavat Ruotsiin tai ruotsalaisiin esimerkkeihin. Suomessa on käynnissä tasa-arvoprojekteja, joissa hyödynnetään näitä kokemuksia.

 

Toiminnan videointi

Toiminnan videointi antaa mahdollisuuden tarkastella samoja tilanteita yhä uudestaan. Videointi tarjoaa mahdollisuuden tarkempaan havainnointiin. Se antaa mahdollisuuden myös keskittyä äänenpainoihin ja kielenkäyttöön sekä siihen mitä tapahtuu taka-alalla. Ennen kuin henkilökuntaa aletaan kuvata, on tehtävä selväksi, että tarkoitus on ensisijaisesti tukea pedagogista kehitystä eikä etsiä virheitä tai osoittaa sormella yksittäisiä työntekijöitä.

Anu Avelin-Rahtu ja Annika Kapanen ovat kirjoittaneet yhdessä opinnäytetyönsä aiheenaan tasa-arvoisuus päiväkodeissa. Tässä osassa heidän opastaan kerrotaan videoimisen aloittamisesta.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Avelin-Rahtu, Anu & Kapanen, Annika. (2012, s. 26—27).
Kohti tasa-arvoisempaa päiväkotia. Opas sukupuolten tasa-arvosta päiväkotien varhaiskasvattajille (PDF).
Sosionomin opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaiset olosuhteiden tulisi olla, jotta saataisiin analyysiin kelpaavaa videomateriaalia?
  • Mitä etuja on mielestäsi videoinnissa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Epätasa-arvoisen kohtaamisen näkeminen arjessa

Seuraavalla videolla esitellään konkreettisia tilanteita päiväkodin arjesta: miten ja kuinka henkilökunta kohtaa lapsen eri tavoin riippuen sukupuolesta  sekä miten näissä tilanteissa voisi olla tarkkaavaisempi. Videolla käsitellään myös sitä, miten sukupuolinormeja luodaan puheessamme ja kuinka työssä voi välttää  sortumasta perinteisiin sukupuolinormeihin. Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, ettei vain tehdä näkyväksi sukupuolirakenteita, vaan tehdään selväksi myös työn tavoitteet.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Minkälaisia jokapäiväisiä tilanteita olisi erityisen tärkeää käydä lävitse, jotta lasten tasa-arvoinen kohtaaminen edistyy?
  • Videolla aamupiirissä on rauhan ylläpitämiseksi asetettu ryhmän lapset istumaan tyttö-poika-tyttö-järjestykseen. Käytättekö tällaista menetelmää omassa toiminnassanne?
  • Mitä riskejä tämän metodin käyttämiseen liittyy ja olisiko rauhaa mahdollista ylläpitää jollain muulla tavalla esimerkiksi ruokajonossa?

 

10:02

Sukupuolinäkökulma lapsiryhmän jakamiseen

Tiina Teräs osoittaa tekstissään kuinka käsitykset tytöistä ja pojista tulevat näkyville keskusteltaessa ryhmien jakamisesta sukupuolten mukaan ja erityisesti sen taustoista miksi näin tehdään.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Teräs, Tiina. (2010, s. 104).
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. (PDF).
Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Kukaan tekstissä esiintyvistä pedagogeista ei koe suhtautuvansa lapsiin epätasa-arvoisesti. Minkälaisia vasta-argumentteja voisit esittää tälle väitteelle?
  • Miten teidän päiväkotinne toiminnassa toteutetaan ja perustellaan ryhmäjakoja?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 02:00

Tasa-arvoa teknologian avulla

WomenIT –projektissa yhdistettiin tasa-arvomenetelmiä ja teknologiaa. Seuraavassa tekstissä kuvataan Nakertajan päiväkodissa käytettyjä tasa-arvoa edistäviä menetelmiä, joista on helppo inspiroitua.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Kyllönen, Erja, Heikkinen, Olli, Leinonen, Eija & Matinmikko, Johanna. (2005, s. 72—75).
Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus. Nakertajan päiväkodin WomenIT-projekti ja Huuhkajavaaran koulu ja päiväkoti — HuWit (PDF).
Teoksessa: Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen.
Leinonen, Eija (toim.).

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten teidän päiväkodissanne suhtaudutaan teknologiaan?
  • Mitä tekstissä esiteltyjä menetelmiä voisitte soveltaa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
378 users have voted.
Ylös ↑