Kielet

5. Häirintä ja kiusaaminen

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

51:23
100:00

Pienetkin lapset kiusaavat

Pitkään oletettiin, etteivät pienet lapset kiusaa toisiaan vaan että kyseessä olisi kouluikäisten ongelma. Folkhälsanin ja Mannerheimin lastensuojeluliiton tutkimusprojektissa vuosina 2009—2010, rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö, paljastettiin kiusaamisen yleisyys myös pienten lasten keskuudessa. Heillä ilmeni myös sukupuoleen liittyvää kiusaamista. Raportissa kuvaillaan sukupuolieroja, neuvotaan miten kiusaamiseen puututaan sekä listataan kymmenen hyvää käytännön vinkkiä.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Kirves, Laura & Stoor-Grenner, Maria. (2010, s. 39—56).
Kiusaavatko pienetkin lapset? (PDF).
Mannerheimin lastensuojeluliitto & Folkhälsan.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Tunnistatko samankaltaisuuksia omasta päiväkodistasi?
  • Millä tavoin teillä keskustellaan kiusaamisesta?
  • Oletteko havainneet eroja siinä, miten tytöt ja pojat altistuvat kiusaamiselle?
  • Millä tavoin kiusaamisen vastaista työtä voisi edistää päiväkodissanne?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 36:00

Väkivallan ehkäisy esikouluissa ja kouluissa

Tekstissä kerrotaan ALLiES -projektin taustoista, sukupuolinäkökulman tärkeydestä väkivallasta puhuttaessa sekä niistä tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon väkivaltaa ehkäisevässä työssä.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Tausta (sivusto, noin yksi sivu).
Oulun Yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaista väkivaltaa päiväkodin arjessa on havaittavissa? Kyseessä voi olla psyykkinen, fyysinen tai henkinen väkivalta.
  • Millaisin menetelmin tai työkaluin väkivaltaan voidaan puuttua?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 02:00

Sukupuolinormien haastaminen kasvattajan näkökulmasta

Videossa korostetaan aikuisen merkitystä, kun lapsia tuetaan haastamaan sukupuolinormeja. Tämä ei onnistu, ellei aikuinen ole tarkistanut omia käsityksiään ja asenteitaan sekä tarkkaillut sitä, miten ne vaikuttavat hänen suhtautumiseensa lapsiin.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Missä määrin seksualisoituja haukkumasanoja käytetään päiväkodissa, ja miten henkilökunta reagoi niihin?
  • Mikä on hyvä tapa ennaltaehkäistä haukkumasanojen käyttöä?

 

05:23

Häirintä osa kiusaamista vai sen syy?

Kokemukset sukupuolisesta häirinnästä voivat vaihdella päiväkodeittain. Kyseessä voi olla lapsen kokema, sukupuoleen kohdistuva verbaalinen nimittely, leikin ulkopuolelle jättäminen tai roolileikeissä toistuvasti huonompiin rooleihin joutuminen.

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta muun muassa kieltää häirinnän sukupuolen perusteella, joka määritellään tarkemmin liitteessä. Laissa on myös selkeä viranomaisvelvoite (4§).

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Sosiaali- ja terveysministeriö. (2015).
Tasa-arvolaki (PDF).
 

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Missä tilanteissa päiväkodissa tapahtuu määritelmän mukaista häirintää sukupuolen perusteella?
  • Tekstissä esitellään myös 4§, joka velvoittaa viranomaisia toimimaan suunnitelmallisesti tasa-arvon edistämiseksi. Miten tietoisia päiväkotinne henkilökunta on tästä velvoitteesta, ja miten asian voisi nostaa keskusteltavaksi?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
378 users have voted.
Ylös ↑