Kielet

6. Yhteistyössä

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

20:00
70:00


Kasvatuskumppanuus

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kehittymisen tukemisessa. Sukupuoleen liittyvien oletusten purkaminen tukee tätä työtä. Seuraavassa on ote Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, missä kerrotaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Opetushallitus. (2018, s. 34).
Huoltajien kanssa tehtävä yhteisyö (pdf).
Teoksessa: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.
Määräykset ja ohjeet 2018:3a.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Tekstissä mainitaan yhteiset keskustelut. Miten se näkyisi konkreettisesti, jos jokaiseen keskusteluun lisättäisiin sukupuolten tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulma?
  • Miten sukupuolten tasa-arvon edistämistä voi perustella?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Yhteiset keskustelut

Henkilökunnan näkemys sukupuolista vaikuttaa myös kohtaamisissa huoltajien kanssa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Härkönen, Ulla, Lappalainen, Sirpa, Nummenmaa, Anna Raija, Ylitapio-Mäntylä, Outi & Lehtonen, Jukka. (2011, s. 83—84).
Ammatillisissa keskusteluissa rakentuva sukupuoli (PDF).
Teoksessa: Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen.
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -projektin julkaisu.
Lehtonen, Jukka (toim.). Helsingin yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Onko henkilökunnalla sukupuoleen liittyviä käsityksiä huoltajista?
  • Miten saisit huoltajakeskustelut onnistumaan paremmin sukupuolinäkökulmasta?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Vanhemmat esikuvina

WomenIT -projektissa huomattiin, että kotona omaksutut sukupuolinormit vaikuttivat lasten käsityksiin siitä, ketkä voivat työskennellä teknologisilla aloilla. Tekstissä nostetaan esiin, ettei kotona vallitseva työnjako ole välttämättä samanlainen kuin muualla.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Kyllönen, Erja, Heikkinen, Olli, Leinonen, Eija & Matinmikko, Johanna. (2005, s. 55—56).
Tytöt ja pojat, naiset ja miehet ja teknologia (PDF).
Teoksessa: Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen.
Leinonen, Eija (toim.).

 

Kysymys pohdittavaksi:

  • Onko lasten kanssa keskusteltaessa noussut erityisesti esiin joku tasa-arvoteema, josta kannattaisi keskustella vanhempainkokouksessa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Vanhempien odotukset päiväkodin henkilökunnan sukupuolen suhteen

Opiskelupaketissa on tähän mennessä käsitelty tasa-arvoista kohtaamista aikuisten ja lasten välillä, työntekijöiden välillä sekä lasten keskinäisiä kohtaamisia. Jäljellä on henkilökunnan ja vanhempien suhteet, joissa on myös nähtävissä stereotyyppisten käsitysten vaikutus. Ari Perälä on tutkinut vanhempien odotuksia päiväkodin henkilökunnan sukupuolesta.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Perälä, Ari. (2003, s. 74—77).
Oletko kova poika virkkaamaan pannulappuja? Minä en! Vanhempien käsitykset ja odotukset miehestä esiopettajana (PDF).
Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

 

  • Mitkä perustelut miesten määrän lisäämisestä päivähoidossa tukevat stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolista?
  • Mitkä olivat vanhempien mielestä työntekijöiden tärkeimmät ominaisuudet?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 08:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
403 users have voted, including you.
Ylös ↑