Kielet

Tavoite ja tekijät -
tietoa opiskelupaketista www.tasa-arvokasvatuksessa.fi

 

Tilaajat ja tavoitteet

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö ovat tilanneet ja rahoittaneet Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) omistaa oikeudet materialiin. Mahdolliset kysymykset opintopaketista voi lähettää seuravaan osoitteeseen:

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, TANE
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Sähköpostiosoite: tane [at] stm.fi

Opiskelupakettihankkeen toimintaa ohjasi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettama ohjausryhmä, puheenjohtajana pääsihteeri Hannele Varsa ja sihteerinä suunnittelija Leena Tynkkynen. Ohjausryhmän jäsenistä erityisen aktiivisesti sivustoa kommentoivat kasvatussosiologian dosentti, VTT Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta ja tutkija Leena Teräs Oulun yliopistosta. Tekstejä on kommenteoinut myös tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristöstä suunnittelijat Arto Jokinen ja Riikka Korpinurmi.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on ollut luoda tasa-arvoa edistävä opiskelakaketti, jota voi käyttää laajalti varhaiskasvatuksessa and perusopetusta antavissa kouluissa.

Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin tavoitteena on lisätä tietämystä tasa-arvosta and edistää käytännön tasa-arvotyötä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Opiskelupaketin tehtävä on tukea mahdollisuuksia nähdä, analysoida ja purkaa tasa-arvon toteutumista estäviä rakenteita. Opiskelupaketti tarjoaa mahdollisuuden miettiä yhteisiä käsityksiä tasa-arvosta. Paketin tarkoituksena on myös herättää keskustelua, joka haastaisi tyttöjä ja poikia koskevia normeja ja käsityksiä.

Opiskelupaketissa on tietoa ja käytännön esimerkkejä, joiden avulla tehdään näkyväksi toiminnassa esiintyviä sukupuolistuneita rakenteita ja käytäntöjä. Opiskelupaketissa esitetään myös, että muutos on mahdollinen ja kuinka toimintaan voidaan luoda edellytykset tyttöjen ja poikien kehittymiselle ja kasvamiselle samoilla ehdoilla.

Tarkoitus on, enä opintopaketin läpikäytyään opiskelija hallitsee tasa-arvotyön taustatiedot, keskeiset käsitteet ja lainsäädännön tasa-arvopoliittiset tavoitteet. Opiskelupaketti tarjoaa menetelmiä ja työkaluja, joita voi käyttää varhaiskasvatuksessa ja koulussa tasa-arvotilanteen kartoittamiseen, analysoimiseen ja välineinä muutokseen. Opittua voi syventää käymällä läpi aineistoon liittyvät pohdintatehtävät, soveltamalla menetelmiä erilaisiin tilanteisiin ja tutustumalla lisämmaterialiin.

Opiskelupaketin tarkoitus on antaa valmiuksia
 

 1. tunnistaa lasten ja nuorten stereotyyppisten sekä sukupuolen mukaan rajoittuneiden identiteettien, toimijuuksien, toimintatapojen ja arvostuserojen merkitys kasvua suuntaavina tekijöinä kasvatuksessa. Kasvattaja osaa käyttää näihin prosesseihin liittyviä peruskäsitteitä.
 2. tunnistaa ja käsitteellistää stereotyyppisiä sukupuolta tuottavia ja ylläpitäviä rakenteita, käytäntöjä ja symboliikkaa.
 3. tiedostaa sukupuolen kietoutuneisuus muihin syrjintäperusteisiin. Esimerkiksi ulkomaalainen vammainen nainen voi joutua syrjityksi sukupuolensa, ulkomaalaistaustansa tai vammansa perusteella. Syrjityksi tulemisen syyt voivat ilmetä samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Moniperusteinen syrjintä voi ilmetä aktiivisena toimintana tai yhtä lailla toimimatta jättämisenä.
 4. hallita perusvälineet ja menetelmät suunnitella ja toteuttaa kriittistä ja sukupupuolitietoista opetusta ja kasvatusta.
 5. motivoitua muuttamaan käytäntöjään sukupuolten tasa-arvoa edistäväksi. 
   

Opiskelupaketin sisältönä on
 

 • sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvien peruskäsitteiden määrittely,
 • sukupuolten tasa arvon merkitys koulutuksessa ja sen vaikutus jatko-opintojen ja työelämän segregoitumiseen,
 • sukupuolikäsityksen ja mielikuvien rakentuminen, sukupuolistereotypioiden vaikutus identiteettiin, minäkäsitykseen, kasvuun ja tasa arvoon,
 • kriittinen sukupuolitietoisuus varhaiskasvatuksessa: toiminnan organisoimisessa, arjen järjestysten rakentamisessa, ylläpitämisää ja muuttamisessa, temaattisissa sisällöissä, kasvatusmetodeissa ja kasvun tukemisessa,
 • kriittinen sukupuolitietoisuus peruskoulussa: toiminnan organoimisessa, arjen järjestysten rakentamisessa, ylläpitämisää ja muuttamisessa, eri oppiaineiden sisällöissä, opetusmetodissa ja oppimisen tukemisessa,
 • väärinkohtelu, kiusaaminen ja väkivalta tasa-arvon toteuttamista uhkaavina tekijöinä sekä ennaltaehkäisy and niihin puuttuminen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta,
 • sukupuolen kietoutuneisuus muihin sosiokulttuurisiin samuuksiin ja eroihin sekä niiden yhteys tasa arvoon,
 • konfliktien ja käsittelytaitojen tunnistaminen tasa-arvon edistäjänä,
 • esimerkkejä ns. hyvistä käytännöistä,
 • sukupuolitietoinen oppilaanohjaus,
 • päiväkoti- ja kouluyhteisön sukupuolitietoinen johtaminen,
 • tasa-arvoinen koulu: säädökset ja ohjeistukset, tasa-arvosuunnittelu, opettajan toiminta ja vuorovaikutus oppilaiden, kollegoiden, vanhempien ja muiden tahojen kanssa,
 • työkalut tasa-arvoisemman ja sukupupuolitietoisen oppimisympäristön rakentamisen avuksi, joilla rehtorit ja opettajat voivat testata omia käytänteitään.
   

Verkkosivuston www.tasa-arvokasvatuksessa.fi toteutus

Opiskelupaketin on kehittänyt ja tuottanut Ekvalita Ab (www.ekvalita.fi) ja Gaudiell (www.gaudiell.fi). Ekvalita Ab on suunnitellut ja tuottanut opintopaketin sisällön, lukuunottamatta Gaudiellin tuottamaa "Opetuksen tueksi" -osaa. Videomateriaalin ideoinnista ja toteutuksesta on vastannut Ekvalita Ab. Gaudiell on koordinoinut kaksikielisyyden toteutuksen yhdessä kielenkääntäjien ja oikolukijoiden kanssa, suunnitellut graafisen ulkoasun yhdessä toteuttajana toimineen Lilla Blå Tornet -yrityksen (https://lillablatornet.se) kanssa ja vastannut paketin pedagogisesta muotoilusta. Sivuston teknisen osuuden on toteuttanut jWEB.

Opiskelupaketti on päivitetty vuoden 2015 tasa-arvolakisäädäntömuutoksien mukaan, ja 2016, 2018 sekä 2019.

© 2013-2019 TANE, Ekvalita & Gaudiell

 


 

suomi
ylös
619 users have voted.
Ylös ↑